Wetten & Regelgeving

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 2.29

In Artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit is bepaald dat een opdrachtgever verplicht is om, zo mogelijk al in het ontwerp, voorzieningen mee te nemen of laten nemen voor het veilig en gezond kunnen uitvoeren van latere onderhouds- en/of reinigingswerkzaamheden.


Deze voorzieningen dienen in een Veiligheids- en Gezondheidsdossier (V&G-dossier) vastgelegd te zijn. Tijdens de bouw kan dit dossier nog worden aangepast, maar bij het gereed komen van het bouwwerk behoort dit dossier overgedragen te worden aan de eigenaar of beheerder.

Volgens de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 is men sinds 1 januari 2000 verplicht een projectgebonden Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. In deze RI&E worden de risico’s in kaart gebracht waaruit een plan van aanpak kan worden opgesteld om de aangetroffen knelpunten op te lossen. Daken die niet veilig toegankelijk en.of beloopbaar zijn mogen niet betreden worden. Hiervan worden de werkplekken die zich op meer dan 4 meter van een onbeveiligde dakrand bevinden en veilig bereikbaar zijn uitgezonderd.

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 3.16

Artikel 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit spreekt over permanente voorzieningen bij periodiek terugkerende werkzaamheden op daken. Bij kortdurende onderhoudswerkzaamheden (incidenteel en niet langer dan 16 uur) kan men gebruik maken van Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) zoals werkplekpositioneringssystemen en gebiedsbegrenzingssystemen. In eerste instantie dient men zich te richten op de z.g. “bron-aanpak”. Pas als dit, redelijkerwijs, niet mogelijk is mag men zijn toevlucht nemen naar de inzetbaarheid van PBM’s. Daarnaast dient men te waarschuwen voor de diverse gevaren, zoals val-, struikel-, doorvalgevaar, etc.

Meer weten over de huidige wetten en regelgeving?

Neem contact op